Polityka prywatności dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MARZENA JACKOWIAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BJ DRUKARNIA PIECZĄTKI MARZENA JACKOWIAK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, NIP 7811261962, REGON 634091925, adres poczty elektronicznej: biuro@bjdrukarnia.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz odpowiadanie na reklamacje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizacę umowy. Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, telefon, adres e-mail, numer NIP.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

firmom świadczącym usługi informatyczne, które obsługują serwery,
firmie księgowej,
podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
drukarniom internetowym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej i przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: BJ DRUKARNIA PIECZĄTKI MARZENA JACKOWIAK, ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań
adres e-mail: biuro@bjdrukarnia.pl
telefon: 501 416 057